Dr.Harshraj Deshmukh

Harshraj Deshmukh

Galaxy Clinic, Pimple Saudagar, Pune

Services

 • Orthopaedic Services
 • Orthopaedic Surgeon
 • View Contact
 • 400
 • MBBS, D.Ortho
 • 8 Years Of Experience
 • Orthopaedist
 • Marathi, English, Hindi
 • Video Consultation
Book Appointment
 Dr.Shirish V Zope

Shirish V Zope

Sparsh Multispeciality Clinic , Pimple Nilakh, Pune

Services

 • Orthopaedic Services
 • Joint Replacement Surgeon
 • View Contact
 • 400
 • MBBS, Diploma in Orthopaedics
 • 15 Years Of Experience
 • Spine Surgeon, Orthopedist
Book Appointment
 Dr.Shirish V Zope

Shirish V Zope

Sparsh Multispeciality Clinic , Pimple Nilakh, Pune

Services

 • Orthopaedic Services
 • Joint Replacement Surgeon
 • View Contact
 • 400
 • MBBS, Diploma in Orthopaedics
 • 15 Years Of Experience
 • Spine Surgeon, Orthopedist
Book Appointment
 Dr.Swaraj Sathe

Swaraj Sathe

Ruby Hall Clinic, Hinjewadi, Pune

 • View Contact
 • 500
 • MBBS, MS - Orthopaedics
 • 11 Years Of Experience
 • Orthopedist
View Details
 Dr.Nishant Gholap

Nishant Gholap

Mediplus Speciality Hospital Pvt. Ltd, Hinjewadi, Pune

 • View Contact
 • 200
 • MS - Orthopaedics
 • 19 Years Of Experience
 • Orthopedist and Traumatology Specialist, Orthopedist, Joint Replacement Surgeon
View Details
 Dr.Randhir Patil

Randhir Patil

HealthBay Clinic, Balewadi, Pune

 • View Contact
 • 400
 • MBBS, Diploma in Orthopaedics
 • 17 Years Of Experience
 • Orthopedist and Traumatology Specialist, Orthopedist
View Details
 Dr.Amol Narkhede

Amol Narkhede

HealthBay Clinic, Balewadi, Pune

Services

 • Knee Replacement
 • Hip Replacement
 • Knee Pain Treatment
 • Knee care
 • View Contact
 • 500
 • MBBS, MS - Orthopaedics
 • 9 Years Of Experience
 • Joint Replacement Surgeon, Knee Surgeon, Orthopedist
View Details
 Dr.Mangesh Darekar

Mangesh Darekar

Arogya Diagnostic Clinic, Balewadi, Pune

 • View Contact
 • 600
 • MBBS, Diploma in Orthopaedics
 • 13 Years Of Experience
 • Orthopedist, Joint Replacement Surgeon, Sports medicine surgeon
View Details
 Dr.Manish Gandhalikar

Manish Gandhalikar

Ortho Care And Cure Clinic, Balewadi, Pune

 • View Contact
 • 300
 • MBBS, Diploma in Orthopaedics
 • 12 Years Of Experience
 • Orthopedist, Spine Surgeon
View Details
 Dr.Amit Swamy

Amit Swamy

Anjali Hospital, Thergaon, Pune

 • View Contact
 • 300
 • MBBS, MS - Orthopaedics
 • 20 Years Of Experience
 • Orthopedist
View Details