Pankaj P Pagariya

Dr. Pankaj P Pagariya Claim this profile

BDS

Endodontist, Orthodontist, Periodontist, Pediatric Dentist, Prosthodontist

, 15 Years of experience

Clinic Details In Clinic Working Hours
  • Smile Dental Clinic
  • Address : #3, Samruddhi Enclave, Aranyeshwar Road, Sahakarnagar, Parvati, Landmark: Near Muktangan School., Parvati Gaon, Pune
  • Consultation Fee : 100

MON-WED, FRI-SUN
11:30 AM-01:30 PM

MON-WED, FRI-SUN
06:00 PM-09:00 PM

Clinic Details
  • Smile Dental Clinic
  • Address : #3, Samruddhi Enclave, Aranyeshwar Road, Sahakarnagar, Parvati, Landmark: Near Muktangan School., Parvati Gaon, Pune
  • Consultation Fee : 100
In Clinic Working Hours

MON-WED, FRI-SUN
11:30 AM-01:30 PM

MON-WED, FRI-SUN
06:00 PM-09:00 PM