Ashok D Shah

Dr. Ashok D Shah Claim this profile

BAMS

Ayurveda

, 46 Years of experience

Clinic Details In Clinic Working Hours
  • Dr. Ashok Shahs Clinic
  • Address : Jagdusha Nagar, Sainath Nagar Road,Gahtkopar West. Landmark: Near Datta Mandir.., Ghatkopar west, Mumbai
  • Consultation Fee : 50

MON-SAT
09:00 AM-12:00 PM

MON-SAT
06:00 PM-09:00 PM

Clinic Details
  • Dr. Ashok Shahs Clinic
  • Address : Jagdusha Nagar, Sainath Nagar Road,Gahtkopar West. Landmark: Near Datta Mandir.., Ghatkopar west, Mumbai
  • Consultation Fee : 50
In Clinic Working Hours

MON-SAT
09:00 AM-12:00 PM

MON-SAT
06:00 PM-09:00 PM